Santa Randal
Santa Thom
Santa Dale
Santa Bob F.
Santa Jim B
Santa Stephen
Santa Joe
Santa James
Santa Carlos (Bilingual)
Santa Jack
Santa Mike
Santa Bob P.
Santa Bobby
Santa Richard
Santa Vince
Santa Tony
Santa John F.
Santa Bruce
Santa Terry
Santa Dave
Santa Rod S.

UNAVAILABLE FOR 2021 SEASON

Santa Bob H.
Santa Steve E.
Santa Mark H.
Santa Charlie P.
Santa Markie H.
Santa Bill W.
Santa Don D.
Santa Rowdy M.
Santa Shuggy
Santa Mark J
Santa Morris (2 Suits)
Santa Larry